Image may contain: text

ASOCIAȚIA TALES OF ANGELS ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI ORGANIZEAZĂ :

CURS INSPECTOR RESURSE UMANE Cod COR: 333304

Autorizat CNFPA – Diplomă recunoscută la nivel național și în Uniunea Europeană !   

Durata programului : 40 ore din care – ore teorie : 15 ore – teorie; 25 ore practică

Condiții de acces: studii minime obligatorii

Taxă: 400 lei

DESCRIERE:

Inspectorul de resurse umane, prin poziția pe care o deține in cadrul departamentului de resurse umane, participa activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizația își recrutează, angajează, derulează si încetează raporturile de munca cu salariații.

CUI  SE ADRESEAZĂ ACEST CURS?

 Persoanelor care vor să profeseze în domeniul resurselor umane

 Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin participarea la  cursuri de perfecționare ;

 Persoane care doresc să-și mențină poziția la locul de muncă;

 Companiilor care doresc să-și califice personalul în vederea creșterii motivării acestora .

ASOCIATIA TALES OF ANGELS

CIF: 36492524

Cont:   RO04BRDE030SV71953410300

Sediu social:  Municipiul Pitesti, Bd. Republicii, Nr.71, parter-cam.4, COD 110062, judetul ARGES;  E-mail: talesofangles2016@yahoo.com

 

Doamnă/ Domnule  Administrator,

 

Subsemnatul(a)________________________________________________, având CNP_________________, domiciliat(a) în localitatea ________________, str. ____________ nr.___, bl. ___, sc. __, et. __, ap. __, judetul ____________, posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria __ nr. ________, eliberat de ________________ la data de____________ , nascut(a) la data de ___________ în localitatea/județul _________________________, solicit înscrierea  la examenul final pentru cursul ,,Inspector Resurse Umane”, ce se va desfăşura in data de ……………………….

 

Data                                                                                     Semnătura

ASOCIATIA TALES OF ANGELS

CIF: 36492524

Cont:   RO04BRDE030SV71953410300

Sediu social:  Municipiul Pitesti, Bd. Republicii, Nr.71, parter-cam.4, COD 110062, judetul ARGES;  E-mail: talesofangles2016@yahoo.com

 

 

Doamnă/ Domnule  Administrator,

 

Subsemnatul(a)________________________________________________, având CNP_________________, domiciliat(a) în localitatea ________________, str. ____________ nr.___, bl. ___, sc. __, et. __, ap. __, judetul ____________, posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria __ nr. ________, eliberat de ________________ la data de ___________, nascut(a) la data de ___________ în localitatea/județul _________________________, solicit înscrierea  la examenul final pentru cursul ,,Inspector Resurse Umane”, ce se va desfăşura in data de ……………………….

 

Data                                                                                                                            Semnătura

 

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

 Programul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) fost Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA)

 Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană (dacă este tradus si apostilat ) conform legislației în vigoare

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 Întocmirea si gestionarea documentelor de evidență a personalului

 Organizarea recrutării si selecției personalului

 Întocmirea dosarului de pensionare

 Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat

 Întocmirea și depunerea declarației unice

 Lucrul in echipa

 Dezvoltarea profesionala

 Administrarea bazei de date de evidență a personalului utilizând PC-ul.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 Copie CI / BI;

 Copie certificat de naștere;

 Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 Copia ultimului act de studii.

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE?

 Formalitățile de înscriere;

 Activitatea de curs (teoretică și practică);

 Suportul de curs;

 Fișele de lucru;

 Examenul de absolvire;

 Eliberarea certificatului de calificare ANC;

CERTIFICARE CURS:

În urma absolvirii cursurilor se obține un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, însoțit de suplimentul descriptiv ce va confirma competențele dobândite.

CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS?

 Înscrierea la acest curs poate fi făcută direct la sediul Asociației Tales of Angels,  Bd. Republicii, Nr. 71, Corp C, cam. 4, cod 110062, de luni până vineri între orele 10.00 –17.00

Director Formare:  Lect. univ. dr. ing.ec. Crenguța Ileana SINISI

ASOCIAŢIA TALES OF ANGELS ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Este o asociaţie română, de drept privat, fără scop patrimonial, persoană juridică nonprofit, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii, fundaţii. Înscrisă la registrul special cu numărul de înregistrare 29/RA, cu domiciliul fiscal din Județul Argeș, strada Calea București, Bl.32, Sc.B, apt.10, etaj 3, având codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): 3649252

Scopul ASOCIAŢIEI TALES OF ANGELS este de a contribui la promovarea şi dezvoltarea culturii, educaţiei şi artei în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor prin programe, proiecte şi activităţi ce încurajează schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor acestora dar şi întrajutorarea bătrânilor, a copiilor defavorizaţi şi a femeilor maltratate prin înfiinţarea de stabilimente (azile, centre speciale, etc.) în care categoriile enunţate mai sus să beneficieze de un tratament favorabil, de îngrijire, hrană şi medicaţie corespunzătoare; prin organizarea de evenimente în scopul strângerii de fonduri.

  • Asociaţia contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei din România prin dezvoltarea de programe şi servicii de educaţie non-formală şi formare profesională continuă în domeniul cultural, educaţional şi artistic.
  • Asociaţia sprijină dezvoltarea industriilor culturale şi creative şi consumul cultural-artistic în domeniul artelor sub toate formele: literatură, arte plastice, film, teatru, dans/coregrafie, fotografie, meşteşuguri, muzică și noile medii.
  • Asociaţia încurajează valorificarea, conservarea şi protejarea patrimoniului cultural material şi imaterial, naţional şi universal prin programe, proiecte şi activităţi de cercetare, informare şi educare a copiilor, tinerilor şi adulţilor.
  • Asociaţia încurajează dialogul şi schimburile interculturale, precum şi cooperarea interetnică prin programe, proiecte şi activităţi în domeniile culturii, educaţiei şi artei.
  • Asociaţia dezvoltă parteneriate de colaborare şi reţele de cooperare cu autorităţi şi instituţii publice şi cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate în vederea implementării programelor şi politicilor naţionale şi europene în domeniul cultural, educaţional şi artistic, acordării de consultanţă şi consiliere în aceste domenii. Asociaţia desfăşoară activităţi economice directe în vederea autofinanţării şi alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi nu contravin ordinii de drept
  • Asociaţia contribuie la educarea şi stimularea cetăţeniei active şi a voluntariatului prin programe, proiecte şi activităţi culturale şi de educaţie civică.
  • Asociaţia, în vederea realizării scopului asumat, derulează programe, proiecte şi activităţi culturale, educaţionale şi artistice adresate copiilor, tinerilor şi adulţilor prin organizarea de manifestări culturale, cursuri de pregătire profesională, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, traininguri, workshopuri, tabere, şcoli de vară, festivaluri, spectacole, expoziţii, concursuri, sesiuni ştiinţifice, studii, cercetări, schimburi de experienţă şi bune practici; prin conceperea şi editarea de materiale digitale şi tipărite; prin acordarea de premii şi distincţii, precum şi sprijin pentru categoriile defavorizate.